Beställ material

  1. Home
  2. You are here: Beställ material

Beställ material

För beställning av fysiska exemplar, ber vi dig att skicka ett mail till: nordics@angelinipharma.com

Patientbroschyr Ontozry (cenobamat)

Utskriftsvänlig patientbroschyr om Ontozry (cenobamat)

Patientbroschyr Ontozry arabiska

Patientbroschyr Ontozry engelska

Ontozry guide till hälso- och sjukvårdspersonal

Ontozry dosguide fickformat

Patiendagbok Ontozry

Rivblock med insättningsplan för Ontozry (cenobamat)

Översikt verkningsmekanismer antiepileptika

SW15888P feb 2023

Ontozry® (cenobamat) 12,5 mg odragerad tablett samt 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg filmdragerade tabletter. Rx F. Ontozry är indicerat som tilläggsbehandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptika. ATC-kod: N03AX25 - antiepileptika, övriga antiepileptika. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, ärftligt kort QT-syndrom. Varningar: Patienter ska uppsöka läkare om tecken på självmordstankar/självmordsbeteende uppstår, samt om tecken och symptom på läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) inträffar. Innehåller laktos. Cenobamat kan minska exponeringen av substanser som metaboliseras via CYP3A4, CYP2B6 samt öka exponeringen av substanser som metaboliseras via CYP2C19. Cenobamat rekommenderas inte till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel eller vid amning. MAH: Angelini Pharma S.p.A.  Lokal kontakt: Angelini Pharma Nordics, nordic.medinfo@angelinipharma.com. Datum för senaste översyn av SPC: 06/2023. För AUP och ytterligare information, se www.fass.se.▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?