Epilepsi

Om Ontozry (cenobamat)

  1. Home
  2. Vårdpersonal
  3. You are here: Om Ontozry (cenobamat)

Pubblished: 2022-06-14

2 minutes

Artikel

Ontozry® (cenobamat)

Ontozry® (cenobamat) är avsett som tilläggsbehandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptiska läkemedel.1

För mer information se: Ontozry - FASS Vårdpersonal

 

  1. Ontozry SmPC juli 2022

 

SW16299P mar 2023

Ontozry® (cenobamat) 12,5 mg odragerad tablett samt 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg filmdragerade tabletter. Rx F. Ontozry är indicerat som tilläggsbehandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptika. ATC-kod: N03AX25 - antiepileptika, övriga antiepileptika. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, ärftligt kort QT-syndrom. Varningar: Patienter ska uppsöka läkare om tecken på självmordstankar/självmordsbeteende uppstår, samt om tecken och symptom på läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) inträffar. Innehåller laktos. Cenobamat kan minska exponeringen av substanser som metaboliseras via CYP3A4, CYP2B6 samt öka exponeringen av substanser som metaboliseras via CYP2C19. Cenobamat rekommenderas inte till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel eller vid amning. MAH: Angelini Pharma S.p.A.  Lokal kontakt: Angelini Pharma Nordics, nordics.angelinipharma.com. Datum för senaste översyn av SPC: 07/2022. För AUP och ytterligare information, se www.fass.se. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?