INTEGRITETSPOLICY

 1. Home
 2. You are here: INTEGRITETSPOLICY

www.harmoniamentis.se

 Senast uppdaterad 19 maj 2022.

Angelini Pharma S.p.A., ett företag som ingår i Angelini Pharma Group (nedan kallat ”Angelini” eller ”personuppgiftsansvarig”), tillhandahåller, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (nedan kallat ”GDPR” eller ”allmän dataskyddsförordning”), följande information om behandlingen av dina personuppgifter i din egenskap av användare/besökare av webbplatsen www.harmoniamentis.se (nedan kallad ”webbplatsen”).

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud (DPO)

Personuppgiftsansvarig i samband med behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy är Angelini Pharma S.p.A., med säte på adressen Viale Amelia n. 70, 00181 – Rom (Rom), Italien. Angelini har utsett ett dataskyddsombud (”DPO”), som kan kontaktas direkt på dpo.global@angelinipharma.com.

Webbplatsen drivs av Angelini Pharma Nordics AB, ett företag som ingår i Angelini Pharma Group, med säte på adressen Birger Jarlsgatan 6D, 114 34, Stockholm, Sverige (nedan kallat ”företaget” eller ”personuppgiftsbiträdet”) på uppdrag av Angelini Pharma S.p.A.

2. Ändamål för behandlingen och rättslig grund för behandlingen

Samtliga personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar på ett korrekt, lagligt och öppet sätt för de ändamål som anges nedan och enligt nedanstående förutsättningar för berättigande (rättsliga grunder för behandling).

 

Ändamål för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

a)   Korrekt och omfattande hantering av alla meddelanden eller förfrågningar som du skickar till Angelini (till exempel en begäran om information eller hjälp) [hantering av dina förfrågningar].

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för fullgörande av ett avtal eller handlingar som föregår ingående av avtal (häri tolkade som ett ”rättsförhållande” upprättat mellan dig och den personuppgiftsansvarige efter en eventuell begäran från dig) (art. 6.1.b, GDPR).

b)   Korrekt och omfattande hantering av läkemedelsövervakningsrapporter [farmakovigilans].

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är en rättslig förpliktelse (art. 6.1.d, GDPR).

Behandlingen av ”särskilda kategorier av personuppgifter” är nödvändig av skäl som rör allmänintresset inom den offentliga hälso- och sjukvården, för att garantera hög kvalitet och höga säkerhetsparametrar för läkemedel och medicintekniska produkter (art. 9.2.i, GDPR).

c)   Uppfyllande av rättsliga förpliktelser. Under vissa omständigheter är vi enligt lagstiftningen skyldiga att använda dina personuppgifter (till exempel för att informera dig om ett potentiellt säkerhetsintrång rörande dina uppgifter och de åtgärder vi har vidtagit för att hantera situationen) [efterlevnad av rättsliga skyldigheter].

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är en rättslig förpliktelse (art. 6.1.c, GDPR).

3. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Den personuppgiftsansvarige kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • om du skickar meddelanden eller förfrågningar till Angelini anses dina personuppgifter vara nödvändiga för att ditt meddelande eller din förfrågan ska kunna hanteras på ett korrekt sätt (i synnerhet för- och efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer) samt alla annan personlig information som du yppar i ditt meddelande;
 • om du gör en anmälan inom ramen för läkemedelsövervakningen anses dina personuppgifter vara nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger den personuppgiftsansvarige. Vi behöver följande personuppgifter om dig som ”anmälare” för att vi ska kunna vara rimligt säkra på att de inkomna uppgifterna är exakta, relevanta och kontrollerbara inom ramen för en vetenskaplig bedömning av rapporterna: e-postadress eller telefonnummer för att vid behov få ytterligare information om det som redan har rapporterats (”uppföljning”). För att rapporten ska kunna hanteras korrekt behöver vi även uppgifter om din yrkeskategori inom hälso- och sjukvården (till exempel läkare, tandläkare, sjuksköterska, apotekare, rättsläkare) eller annan typ av yrkeskategori utanför hälso- och sjukvården (till exempel patient, jurist eller person som företräder personen som rapporten avser (till exempel vän, släkting, personlig assistent). Vi behöver följande ”särskilda kategorier av personuppgifter” om den person som rapporten avser (”patienten”): initialer (för- och efternamn), ort och land, ålder (eller åldersintervall) och/eller födelsedatum, kön, längd och vikt samt uppgifter som rör sexlivet, etnicitet, personlig hälsa (sjukdomshistoria, nuvarande eller tidigare sjukdomar, farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar, graviditet, amning etc.) som berörs av skyldigheterna i fråga om läkemedelsövervakning, särskilt när det gäller ”säkerhetsföreskrifter” om läkemedlet, till exempel biverkningar, särskilda situationer (missbruk, överdosering, felaktig användning, felbehandling, off-label-bruk, yrkesmässig exponering etc.), exponering under graviditet eller amning med eller utan biverkningar, utebliven önskad effekt eller misstänkt överföring av smittämnen genom läkemedel;
 • alla uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter (till exempel dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna skicka meddelanden som föreskrivs av gällande lag eller myndighetsbestämmelse).

4. Datakälla

Dina personuppgifter kommer att inhämtas av den personuppgiftsansvarige:

 • Direkt från dig och din interaktion med oss.

5. Tillhandahållandets art

Tillhandahållande av dina personuppgifter för hantering av dina förfrågningar (det ändamål som avses i paragraf 2, bokstav d) är ett nödvändigt krav för att den personuppgiftsansvarige ska kunna behandla din förfrågan. Om du inte tillhandahåller sådana skulle det vara omöjligt för dig att få din förfrågan uppfylld (i synnerhet för att få svar på en förfrågan rörande information eller hjälp).

Tillhandahållande av dina personuppgifter för läkemedelsövervakning (det ändamål som avses i paragraf 2, bokstav b) och uppfyllandet av rättsliga skyldigheter (det ändamål som anses i paragraf 2, bokstav c) är obligatoriskt eftersom det härrör från lagstadgade krav.

6. Behandlingsmetoder

Behandlingen av personuppgifter sker med hjälp av både automatiserade och icke-automatiserade verktyg som bygger på logik som är strikt kopplad till ändamålen med behandlingen och i övrigt med de metoder och förfaranden som är avsedda att garantera uppgifternas säkerhet och konfidentialitet.

7. Kategorier av mottagare av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan (avsnitt 2) kan dina personuppgifter delas eller överföras:

 • till personer som har tillstånd från den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter (anställda eller samarbetspartners till den personuppgiftsansvarige);
 • till de personuppgiftsbiträden som utsetts av den personuppgiftsansvarige (leverantörer av dator-, teknik- och telematiktjänster, internetleverantörer, tjänsteföretag inom Angelini Pharma Group etc.);
 • till fristående personuppgiftsansvariga (nationella och europeiska medicinska och farmaceutiska myndigheter samt andra läkemedelsföretag – inklusive företag i Angelini Pharma Group – som är knutna till den personuppgiftsansvarige i enlighet med licens- och distributionsavtal för läkemedelsprodukter eller vid överföring av försäljningstillstånd för läkemedelsprodukter; potentiella köpare och andra intressenter i händelse av en företagsfusion, juridisk omstrukturering såsom förvärv, samriskföretag, överlåtelse, avknoppning eller avyttring; budfirmor och speditionsföretag; telekommunikationsleverantörer samt myndigheter).

Dina personuppgifter kan i enlighet med gällande lagstiftning också överföras till skattemyndigheter, polis och rättsliga och administrativa myndigheter för utredning och lagföring av brott, i förebyggande syften och i skydd mot hot mot allmän ordning och säkerhet, så att den personuppgiftsansvarige kan fastställa, utöva eller försvara sina rättmätiga juridiska anspråk, liksom av andra skäl som rör skydd av andras fri- och rättigheter.

8. Lagringsperiod för uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under en begränsad tid, beroende på ändamålet för behandlingen. Efter denna period kommer dina uppgifter att raderas permanent eller under alla omständigheter anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt.

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med de villkor och kriterier som anges nedan:

 • för hantering av dina förfrågningar (ändamål som avses i paragraf 2, bokstav a) under högst 6 (sex) månader från korrekt och omfattande hantering av din begäran;
 • för farmakovigilans (ändamål som avses i paragraf 2, bokstav b) så länge läkemedlet är godkänt och i minst 10 (tio) år efter att godkännandet för försäljning har löpt ut;
 • för att uppfylla rättsliga skyldigheter (ändamål som avses i paragraf 2, bokstav c) under högst 10 (tio) år från det kalenderår då den personuppgiftsansvarige har uppfyllt den rättsliga skyldigheten, i syfte att dokumentera och kunna visa att lagen följts på ett korrekt sätt (till exempel att vi har informerat dig om eventuella säkerhetsintrång som kan ha involverat dina personuppgifter och om de åtgärder som vi har vidtagit för att åtgärda sådana situationer).

Av tekniska skäl kommer behandlingen att upphöra och den påföljande raderingen av dina personuppgifter att verkställas inom 30 (trettio) dagar från ovan angivna villkor.

Detta påverkar inte fall där lagring under en längre period krävs för tvister, förfrågningar från behöriga myndigheter eller i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå, enligt Europeiska kommissionens särskilda beslut (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES som inte tillhandahåller adekvata dataskyddsnivåer kommer att utföras först efter att den personuppgiftsansvarige och mottagaren av personuppgifterna har slutit särskilda avtal som innehåller skyddsklausuler och garantier för att personuppgifterna skyddas på ett fullgott sätt – så kallade ”standardavtalsklausuler” som också är godkända av Europeiska kommissionen. En sådan överföring kan också vara nödvändig för att du och den personuppgiftsansvarige ska kunna ingå och fullgöra ett avtal er emellan eller för att kunna hantera dina förfrågningar.

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet på de adresser som anges ovan för att begära en fullständig och uppdaterad förteckning över överföringar till länder utanför EU/EES samt ta reda på vilka särskilda garantier som utfärdats och begära ut kopior på allt detta.

10. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att:

 • få en bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, och i så fall få tillgång till uppgifterna samt relaterad information (i synnerhet ändamålet med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har eller kommer att kommuniceras; perioden för lagring av uppgifterna eller kriteriet för att fastställa den; förekomsten av rättigheterna att rätta eller radera uppgifterna eller begränsa eller invända mot behandlingen; rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet; uppgifternas ursprung; den eventuella förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES, samt en kopia av sådana personuppgifter förutsatt att detta inte inverkar menligt på andras fri- och rättigheter (rätt till tillgång);
 • få rättelse av dina personuppgifter, det vill säga för att erhålla korrigering, ändring eller uppdatering av felaktiga eller föråldrade uppgifter samt för att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande (rätt till rättelse);
 • begära att dina personuppgifter raderas om de i) inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades, eller om de ii) har behandlats på ett otillbörligt sätt, eller om de iii) måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse (rätten att bli bortglömd). Radering får inte utföras om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl som rör allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol;
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga att den personuppgiftsansvarige lagrar uppgifter utan att kunna få använda dem. Denna rätt kan endast utövas (i) när du bestrider personuppgifternas riktighet under den tid som krävs för den personuppgiftsansvarige ska kunna verifiera uppgifternas giltighet, eller (ii) när behandlingen av uppgifterna är olaglig och du begär begränsning av deras användning snarare än radering, eller (iii) när den personuppgiftsansvarige inte längre behöver behandla dem men du behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna hävda, utöva eller försvara en rättighet i domstol (rätt till begränsning);
 • erhålla dina personuppgifter från personuppgiftsansvarige som behandlats på grundval av ett avtal, i ett standardformat, samt att de, om det är tekniskt möjligt, överförs direkt till en tredje part som du har angett (rätt till dataportabilitet).

För att utöva dessa rättigheter kan du när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skriva till Angelini Pharma S.p.A. med säte på adressen Viale Amelia n. 70, 00181 – Rom (Rom), Italien, eller genom att skriva till dataskyddsombudet på dpo.global@angelinipharma.com.

11. Klagomål

Om du anser att vår användning av personuppgifter har skett på ett otillbörligt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. I Sverige vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se www.imy.se för mer information.

Klagomålet kan också göras till en annan dataskyddsmyndighet än den svenska, om nämnda dataskyddsmyndighet är i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller på den plats där det påstådda intrånget begicks.

12. Cookies och liknande teknik

Mer information om webbplatsens användning av cookies och liknande teknik finns i cookiepolicyn.

13. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part.

Angelini lämnar inga som helst garantier och tar inget ansvar för innehåll och information som tillhandahålls av sådana tredjeparter samt materialets fullständighet eller riktighet, vare sig för innehållet på dessa webbplatser och eventuella produkter och tjänster som tillhandahålls via tredje parters webbplatser eller för tredje parts behandling av användarens/besökarens personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller endast för vår egen webbplats.

14. Ändringar av denna policy

Den ständiga utvecklingen av vår verksamhet kan leda till förändringar i typen av behandling av dina personuppgifter som beskrivs ovan. Som ett resultat kan denna integritetspolicy bli föremål för ändringar och tillägg över tid, vilket också kan vara nödvändigt i förhållande till ny lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Den uppdaterade versionen av denna integritetspolicy kommer att publiceras på den här sidan, med uppgift om det datum då det senast uppdaterades. När du använder webbplatsen kan du därför använda denna sida som referens.

Vid väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig om detta.