INTEGRITETSPOLICY

 1. Home
 2. You are here: INTEGRITETSPOLICY

www.harmoniamentis.se

Integritetspolicy för sjukvårdspersonal (SVP) – Angelini Pharma

Gällande från den 12 januari 2023

 

Angelini Pharma S.p.A. (nedan ”Angelini” eller ”den Personuppgiftsansvarige”), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad ”GDPR”), ger dig följande infor­mation om behandlingen av dina personuppgifter i din egenskap av sjukvårdspersonal (”SVP”).

1.     Identitet och kontaktuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och Dataskyddsombudet (DPO)

Den Personuppgiftsansvarige för behandling av de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy är Angelini Pharma S.p.A., med säte på Viale Amelia n. 70, 00181 - Rom (Rome), Italien. Angelini har utsett ett Dataskyddsombud (”DPO”), som kan kontaktas direkt via dpo.global@angelinipharma.com.

2.    Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar på ett korrekt, lagligt och öppet sätt för de ändamål som anges nedan och enligt följande förutsättningar för laglighet (rättsliga grunder för behandlingen).

Ändamål för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

a)  Genomföra och hantera de personliga medicinvetenskapliga informationsbesöken på kliniker, läkarkontor och sjukhus där du utövar din yrkesverksamhet (organiserat genom den institution där du utövar ditt yrke) beroende på din verksamhet, intressen, behov, preferenser och din interaktion med oss (”personliga medicinvetenskapliga informationsbesök”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är baserad på den Person-uppgiftsansvariges berättigade intresse (art. 6.1.f, GDPR) av personliga medicin-vetenskapliga informationsbesök i enlighet med lokala regler.

På din begäran kan den Personuppgifts-ansvarige tillhandahålla information om den berättigade intressebedömningen som utförs av den Personuppgiftsansvarige.

Du kan när som helst utöva din rätt att invända mot denna behandling genom att meddela den Personuppgiftsansvarige via kontaktuppgifterna ovan.

b)  Elektronisk marknadsföring (e-post, sms och kommunikation via sociala medier) om våra produkter, tjänster och aktiviteter, inklusive inbjudningar till att vara med som deltagare på konferenser, events och möten anpassade efter din verksamhet, intressen, behov, preferenser och din interaktion med oss (”personlig elektronisk marknadsföring”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål kräver ditt samtycke (art. 6.1.a, GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda den ända-målsenliga länken längst ned i varje e-post- och sms-kommunikation eller genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige via kontaktuppgifterna ovan.

c)  Marknadsföring (brev och icke-automatiserade telefonsamtal) om våra produkter, tjänster och aktiviteter, inklusive inbjudningar till att vara med som deltagare på konferenser, events och möten anpassade efter din verksamhet, intressen, behov, preferenser och din interaktion med oss (”personlig marknadsföring”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är baserad på den Person-uppgiftsansvariges berättigade intresse (art. 6.1.f, GDPR).

På din begäran kan den Personuppgifts-ansvarige tillhandahålla information om den berättigade intressebedömningen som utförs av den Personuppgiftsansvarige.

Du kan när som helst utöva din rätt att invända mot denna behandling genom att meddela den Personuppgiftsansvarige via kontaktuppgifterna ovan.

d) Genomföra marknadsundersökningar och enkäter om den Personuppgiftsansvariges produkter, tjänster och verksamhet (kommuniceras eller utförs fysiskt, via e-post, sms, webbaserade/online-plattformar, brev, icke-automatiserade telefonsamtal och sociala medier) (”marknads-undersökningar och enkäter”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål kräver ditt samtycke (art. 6.1.a, GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda den ändamålsenliga länken längst ned i varje e-post- och sms-kommunikation eller genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige via kontakt-uppgifterna ovan.

e) Korrekt och omfattande hantering av din förfrågan (till exempel en förfrågan om information eller assistans, en oombedd förfrågan om medicinvetenskaplig information eller en förfrågan om att få gratisprover av läkemedelsprodukter) (”hantering av dina förfrågningar”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtal (häri avsedda som ett ”rättsförhållande” upprättat mellan dig och den Personuppgiftsansvarige efter en eventuell begäran från dig) (art. 6.1.b, GDPR).

f) Korrekt och omfattande hantering av ditt eventuella deltagande på konferenser, events eller möten som anordnas av den Personuppgiftsansvarige (hålls fysiskt eller på distans/online) (”hantering av konferenser, events eller möten”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtal (korrekt och omfattande hantering av ditt deltagande på konferenser, events eller möten som anordnas av den Personuppgiftsansvarige) (art. 6.1.b, GDPR).

g) Korrekt och omfattande hantering av läkemedelsövervakningsrapporter (”farmakovigilans”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är en rättslig förpliktelse (art. 6.1.c, GDPR).

h) Uppfyllande av rättsliga förpliktelser av administrativ/bokförings-/skattemässig karaktär, inklusive skyldigheten att dokumentera eventuella samtycken du lämnar (”administrativa/bokförings-/skatteplikt”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är en rättslig förpliktelse (art. 6.1.c, GDPR).

i) Korrekt och omfattande hantering av din registrering till det reserverade området (Reserved Area) som är tillgängligt på Angelinis webbplatser (Reserved Area) och din användning av innehållet och tjänsterna som är reserverade för registrerade användare (”registrering till det reserverade området (Reserved Area) och användning av det relaterade innehållet och tjänster”).

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtal (hänvisning görs till villkoren i avtalet som reglerar registrering till det reserverade området (Reserved Area) och användning av relaterat innehåll och tjänster) (art. 6.1.b, GDPR).

3.    Profilering

Personifieringen av de medicinvetenskapliga informationsbesöken, elektroniska marknadsföringen och personliga marknadsföringen (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstäverna a, b och c) utförs av oss på grundval av en analys av dina uppgifter i förhållande till intressen, behov, preferenser, aktiviteter och din interaktion med oss (detta kallas ”profilering”).

Vi anser att profilering ger mervärde i vårt förhållande till dig, i den mån det gör att vi kan besöka dig och skicka eller visa dig kommunikation och innehåll som tar hänsyn till din profil och därför kan vara av större intresse, mer användningsbart eller mer uppskattat av dig.

Uppgifterna vi använder för profileringen är i synnerhet: yrkeskvalifikation, yrkesordning; specialisering; examensår; födelsedatum; alla positioner som innehas på sjukhus och polikliniker; uppgifter om medicinvetenskapliga informationsbesök och visat intresse; information som du har lämnat frivilligt; svar du har lämnat direkt till den medicinvetenskapliga representanten eller genom att fylla i specifika fråge-formulär/blanketter, såsom område av största intresse eller huvudsaklig yrkes-verksamhet, bedömning av den Personuppgiftsansvariges produkter inom ramen för terapeutiska val; svar du har lämnat under marknadsundersökningar och enkäter om våra produkter, tjänster och verksamhet; din åsikt om oss och våra produkter, tjänster och verksamhet; deltagande i våra evenemang; interaktion med vår kommunikation och innehåll; information om användningen av och hur man använder innehållet och tjänsterna som finns på Angelinis webbplatser och webbplattformar.

Vi använder olika verktyg för att samla in och bearbeta ovannämnda information, inklusive analytiska och profilerande cookies, liksom liknande spårningstekniker (till exempel webbfyrar). Uppgifterna som samlas in med hjälp av denna teknik inkluderar: IP-adress, information om den använda enheten och uppgifter som erhålls med hjälp av webbläsaren eller enheten (som en unik identifikation av enheten och operativsystemet), information om beteendet som vidtagits vid online-surfing eller användning av digitalt innehåll och tjänster, samt statistiska uppgifter.

För detaljerad information om användningen av cookies och liknande spårnings- och analystekniker på de specifika Angelini-webbplattformarna och webbplatserna samt för att ge samtycke till deras användning, se den specifika ”cookiepolicyn” som finns på nämnda Angelini-webbplatser och webbplattformar.

4.    Kategorier av personuppgifter som behandlas

Den Personuppgiftsansvarige kommer att behandla följande kategorier av person-uppgifter om dig:

 • Förnamn och efternamn, yrke, status (dvs. om du har upphört med yrkesverksamhet eller inte), OneKey ID (dvs. identifieringskod som används av databasen för IQVIA Commercial GmbH & Co. KG och dotterbolag, se avsnitt 5 nedan);
 • Uppgifter som krävs för din korrekta identifiering som sjukvårdspersonal (SVP), särskilt verifieringsinformation såsom yrke, specialisering, enhet/struktur, företagsadress och telefonnummer;
 • Om du är en registrerad användare, ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till det reserverade området (Reserved Area), liksom de uppgifter som är nödvändiga eller kopplade till användningen av specifikt innehåll och tjänster som finns i det reserverade området (Reserved Area), till exempel specialisering, om du är en traineespecialist eller inte och specialiseringen i fråga, personuppgifter som du har delat i det reserverade området (Reserved Area);
 • Kontaktuppgifter, till exempel e-post, telefonnummer, postadress till kliniken, läkarkontoret eller sjukhusmiljön där du utövar ditt yrke;
 • Uppgifter relaterade till intressen, behov, preferenser, aktiviteter och interaktion med oss (för ändamålen enligt avsnitt 2, bokstäverna a, b och c) (för en detaljerad lista över uppgifter som används för ”profilering”, se avsnitt 3 ovan);
 • Alla personuppgifter du eventuellt tillhandahållit under marknadsundersökningar och enkäter (för ändamålet enligt avsnitt 2, bokstav d);
 • Personuppgifter du använder för någon förfrågan (särskilt namn och efternamn, postadress eller e-postadress) och andra personuppgifter som du eventuellt tagit upp i din kommunikation eller som kan vara nödvändiga för att hantera din förfrågan (för ändamålet enligt avsnitt 2, bokstav e);
 • Identifieringsuppgifter, till exempel uppgifter som finns i identitetshandlingen (identitetshandlingens nummer, födelseort och födelsedatum, bostadsadress, fotografi etc.) om du deltar på konferenser, events eller möten som anordnas av den Personuppgiftsansvarige (för det ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav f), liksom alla samtycken som du har lämnat (för det ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav h);
 • Alla andra uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla rättsliga förpliktelser (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav g) och h)), i synnerhet såsom momsnummer.

5.    Uppgifternas ursprung

Dina personuppgifter kommer att inhämtas av den Personuppgiftsansvarige:

 • Direkt från dig och din interaktion med oss;
 • Från källor som är tillgängliga för allmänheten (särskilt yrkesregister);
 • Från privata databaser från tredje part, särskilt företaget IQVIA Commercial GmbH & Co. KG och dess dotterbolag (vars integritetspolicy kan uppsökas på följande webbsida https://www.iqvia.com/about-us/privacy/privacy-policy);
 • Från dina egna officiella webbplatser eller på de kliniker och sjukhus där du utövar ditt yrke;
 • Från sociala nätverk där du har registrerat och publicerat offentligt tillgängligt arbetsrelaterat innehåll i enlighet med det relevanta sociala nätverkets integritetspolicy;
 • Från tredje part (i synnerhet från dina kollegor eller från de kliniker och sjukhus där du utövar ditt yrke).

6.    Tillhandahållandets art  

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för personliga medicinvetenskapliga informationsbesök (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav a) är endast frivilligt: underlåtenhet att tillhandahålla sådana eller invändning mot uppgifternas behandling skulle göra det omöjligt för dig att få personliga medicinvetenskapliga informationsbesök från den Personuppgiftsansvarige på de kliniker, läkarkontor och sjukhus där du utövar din professionella verksamhet, baserat på profilering.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för den personliga elektroniska marknadsföringen (ändamålet som avses i avsnitt 2, bokstav b) är endast frivilligt: underlåtenhet att tillhandahålla sådana skulle det göra det omöjligt för dig att ta emot personlig elektronisk marknadsföring från den Personuppgiftsansvarige (e-post, sms och kommunikation via sociala medier) om våra produkter, tjänster och aktiviteter, inklusive inbjudningar att vara med som deltagare på konferenser, events och möten, baserat på profilering.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för den personliga marknadsföringen (ändamålet som avses i avsnitt 2, bokstav c) är endast frivilligt: underlåtenhet att tillhandahålla sådana eller invändning mot uppgifternas behandling skulle göra det omöjligt för dig att ta emot personlig marknadsföring från den Personuppgiftsansvarige (brev och icke-automatiserade telefonsamtal) om våra produkter, tjänster och aktiviteter, inklusive inbjudningar att vara med som deltagare på konferenser, events och möten, baserat på profilering.

Tillhandahållande av dina personuppgifter för marknadsundersökningar och enkäter (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav d) är endast frivilligt: underlåtenhet att tillhandahålla sådana skulle göra det omöjligt för dig att delta i marknadsundersökningar och enkäter om produkter, tjänster och aktiviteter från den Personuppgiftsansvarige och uttrycka din åsikt om dem.

Tillhandahållande av dina personuppgifter för hantering av dina förfrågningar (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav e) är ett nödvändigt krav för att den Personuppgiftsansvarige ska kunna svara på din förfrågan: om du inte tillhandahåller sådana skulle det vara omöjligt för dig att få din förfrågan uppfylld (i synnerhet för att få svar på en förfrågan du gör om information eller assistans, en oombedd förfrågan om medicinvetenskaplig information eller en förfrågan om gratisprover av läkemedelsprodukter).

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för hantering av konferenser, events eller möten (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav f) är en avtalsenlig skyldighet: om du inte tillhandahåller sådana skulle det vara omöjligt för dig att delta på konferenser, events eller möten som anordnas av den Personuppgiftsansvarige (hålls fysiskt eller på distans/online).

Tillhandahållande av dina personuppgifter för farmakovigilans (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav g) och för fullgörande av administrativa/bokförings-/skatte-förpliktelser (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav h) är obligatoriskt eftersom det härrör från en rättslig förpliktelse.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för att registrera dig till det reserverade området (Reserved Area) och använda det relaterade innehållet och tjänsterna (ändamål enligt avsnitt 2, bokstav i) är en avtalsenlig skyldighet: underlåtenhet att tillhandahålla sådana skulle göra det omöjligt för dig att registrera dig till det reserverade området (Reserved Area) och använda innehållet och tjänsterna som är reserverade för registrerade användare.

7.     Kategorier av mottagare av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan (avsnitt 2) kan dina personuppgifter delas eller överföras:

 • till personer som har tillstånd från den Personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter (anställda eller samarbetspartners till den Personuppgiftsansvarige);
 • till de personuppgiftsbiträden som utses av den Personuppgiftsansvarige (för alla ändamål: leverantörer av dator-, tekniska och telematiska tjänster, inklusive datalagring och hantering, tekniska säkerhetsåtgärder och teknisk infrastruktur; för administrativa/redovisnings-/skatteförpliktelser: leverantörer av tjänster för hantering och lagring av skatte- och redovisningsdokumentation; för personliga medicinvetenskapliga informationsbesök, personlig elektronisk marknadsföring, personlig marknadsföring och för marknadsundersökningar och enkäter: företag som utför marknadsundersökningar och marknadsföringsaktiviteter; företag som är specialiserade på dataanalys; för hantering av medicinvetenskapliga konferenser, events eller möten: eventföretag);
 • till andra Personuppgiftsansvariga (för farmakovigilans: nationella och europeiska medicin- och läkemedelsmyndigheter, andra läkemedelsföretag, inklusive företag inom Angelini Pharma Group, knutna till den Personuppgiftsansvarige genom licensavtal och distributionsavtal för läkemedelsprodukter eller vid överföring av marknadsföringstillstånd för läkemedelsprodukten; för hantering av dina förfrågningar: kurirer och avsändningsföretag; för hantering av medicinvetenskapliga konferenser, events eller möten: resebyråer, transportföretag som flygbolag, tågbolag etc., hotell; konferenscenter, bankoperatörer; för administrativa/redovisnings-/skatteförpliktelser: registrerade och sakkunniga revisorer; för distanskommunikation: leverantörer av telekommunikation och webbaserade/online-kommunikationstjänster, sociala nätverk). Varje sådan Personuppgiftsansvarig kommer att informera dig separat om deras behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan också överföras i enlighet med lag till skattemyndigheter, polis och rättsliga och administrativa myndigheter för bedömning och lagföring av brott, förebyggande och i skydd mot hot mot den allmänna säkerheten, så att den Personuppgiftsansvarige kan kontrollera, utöva eller försvara en rättighet i domstol, liksom av andra skäl som rör skydd av andras fri- och rättigheter.

8.    Lagringsperioder

Vi lagrar dina personuppgifter under en begränsad tid, beroende på ändamålet för behandlingen. Efter denna period kommer dina uppgifter att raderas permanent eller under alla omständigheter göras anonyma på ett oåterkalleligt sätt.

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med de villkor och kriterier som anges nedan:

 • för personliga medicinvetenskapliga informationsbesök (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav a), fram tills att du utövar av din rätt att invända, vilket du kan göra när som helst genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige, och oavsett under högst 2 (två) år från det senaste medicinvetenskapliga informationsbesöket eller tills vi vet att du inte längre utövar medicinsk hälso- och sjukvård;
 • för personlig elektronisk marknadsföring (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav b), tills ditt samtycke återkallas eller din rätt att invända utövas, vilket du kan göra när som helst genom att använda den ändamålsenliga länken längst ned i varje e-post- och sms-kommunikation eller genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige, och oavsett under högst 2 (två) år från det att du har lämnat ditt samtycke eller tills vi vet att du inte längre utövar medicinsk hälso- och sjukvård;
 • för personlig marknadsföring (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav c), fram tills att du utövar av din rätt att invända, vilket du kan göra när som helst genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige, och oavsett under högst 2 (två) år eller tills vi vet att du inte längre utövar medicinsk hälso- och sjukvård;
 • för marknadsundersökningar och enkäter (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav d) fram tills återkallandet av ditt samtycke eller att du utövar din rätt att invända, vilket du kan göra när som helst genom att använda den ändamålsenliga länken längst ned i varje e-post- och sms-kommunikation eller genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige, och oavsett under högst 2 (två) år från det att du har lämnat ditt samtycke;
 • för hantering av dina förfrågningar (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav e) under 2 (två) år från korrekt och omfattande hantering av din begäran;
 • för hantering av konferenser, events eller möten (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav f) under 7 (sju) år efter avslutandet av konferensen, eventet eller mötet, som anordnats av den Personuppgiftsansvarige, där du deltog;
 • för farmakovigilans (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav g) så länge läkemedlet är godkänt och i minst 10 (tio) år efter att godkännandet för försäljning har löpt ut;
 • för fullgörande av administrativa/redovisnings-/skatteförpliktelser (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav h) under minst 7 (sju) år från slutet av det kalenderår då administrations-/redovisnings-/skattedokumentet togs fram;
 • för att registrera dig till det reserverade området (Reserved Area) och använda det relaterade innehållet och tjänsterna (ändamål som avses i avsnitt 2, bokstav i), om du är en registrerad användare, tills (i) radering av ditt konto, vilket du kan begära när som helst genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige eller tills (ii) du inte längre uppfyller de subjektiva kraven för att använda tjänsten (reserverat område (Reserved Area)) och, oavsett, tills (iii) tjänsten (reserverat område (Reserved Area)) upphör från den Personuppgiftsansvarige. Under registreringen kommer verifieringen av din behörighet som sjukvårdspersonal att pågå i upp till 30 (trettio) dagar. Underlåtenhet att slutföra verifieringen under denna tidsperiod innebär att dina personuppgifter raderas från våra databaser och din begäran om registrering anses misslyckad.

Av tekniska skäl kommer behandlingen att upphöra och den påföljande annulleringen eller anonymiseringen av dina personuppgifter ske inom 30 (trettio) dagar från ovan angivna villkor.

Detta påverkar inte fall där lagring under en senare period krävs för tvister, begäranden från behöriga myndigheter eller i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9.    Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför Europeiska unionen (”EU”) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som ändå erbjuder en tillräcklig nivå av dataskydd, enligt fastställande genom särskilda beslut från Europeiska kommissionen (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Överföringen av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och som inte säkerställer tillräckliga skyddsnivåer kommer att utföras först efter att den Personuppgiftsansvarige och mottagaren av uppgifterna har slutit specifika avtal som innehåller skyddsklausuler och lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och som är så kallade ”standardavtalsklausuler”, vilka också är godkända av Europeiska kommissionen, eller om överföringen är nödvändig för att ingå och genomföra ett avtal mellan dig och den Personuppgiftsansvarige eller för hanteringen av dina förfrågningar.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade, det vill säga du, kan utöva de rättigheter som föreskrivs i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, inklusive rätten att:

 • få en bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, och i så fall få tillgång till uppgifterna samt relaterad information (i synnerhet ändamålet med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har eller kommer att kommuniceras; perioden för lagring av uppgifterna eller kriteriet för att fastställa den; förekomsten av rättigheterna att rätta eller radera uppgifterna eller begränsa eller invända mot behandlingen; rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet; uppgifternas ursprung; den eventuella förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES, samt en kopia av sådana personuppgifter förutsatt att detta inte inverkar menligt på andras fri- och rättigheter (rätt till tillgång);
 • få rättelse av dina personuppgifter, det vill säga för att erhålla korrigering, ändring eller uppdatering av felaktiga eller inte längre korrekta uppgifter, och för att få integrering av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletter-ande uttalande (rätt till rättelse);
 • begära radering av dina personuppgifter när, i synnerhet, (i) de inte längre är nödvändiga med hänsyn till ändamålen för vilka de samlades in eller behandlades, eller (ii) de har behandlats olagligt, eller (iii) de måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller slutligen (iv) om du har invänt mot deras behandling (se nedan ”rätt att göra invändningar”) och det inte finns något tvingande berättigande skäl som låter den Personuppgiftsansvarige fortsätta behandlingen i något fall (rätten att bli bortglömd). Upphävande får inte utföras om behandlingen är särskilt nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol;
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga att den Personuppgiftsansvarige behåller sådana uppgifter utan att kunna använda dem. Denna rätt kan endast utövas när, i synnerhet, (i) du bestrider korrektheten av dina personuppgifter, under den tid som krävs för den Personuppgiftsansvarige att verifiera korrektheten av sådana uppgifter, eller (ii) behandlingen av uppgifterna är olaglig och du begär begränsning av deras användning, snarare än att radera dem, eller (iii) om den Personuppgiftsansvarige inte längre behöver dem för ändamålen för behandling men personuppgifterna nödvändiga för att du ska kunna göra gällande, utöva eller försvara en rättighet i domstol eller (iv) du har invänt mot behandlingen (se nedan ”rätten att invända”) i väntan på kontroll om den Personuppgiftsansvarige har berättigade skäl som har företräde framför den registrerades (rätt till begränsning);
 • erhålla dina personuppgifter från Personuppgiftsansvarige som behandlats på grundval av ditt samtycke eller ett avtal, i ett standardformat, samt att de, om det är tekniskt möjligt, överförs direkt till en tredje part som du har angett (rätt till dataportabilitet);
 • återkalla ditt samtycke när som helst, om det tidigare har lämnats för behandling av dina personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan detta återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke genom att använda den ändamålsenliga länken i slutet av varje e-post- och sms-meddelande eller genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige (återkallelse av samtycke);
 • Dessutom har du som registrerad rätt att göra invändningar:
  • när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, kan du invända mot behandling av dina personuppgifter för personliga medicinvetenskapliga informationsbesök, för personlig elektronisk marknadsföring, personlig marknadsföring och för marknadsundersökningar samt enkäter. Om Angelini inte kan visa tvingande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än de registrerades intresse av integritet, kommer Angelini inte längre att behandla uppgifterna. Om den registrerade invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för sådana ändamål.

För att göra gällande dessa rättigheter kan du när som helst kontakta den Personuppgiftsansvarige genom att skriva till Angelini, fysiska adress, Birger Jarlsgatan 6D, 114 34, Stockholm, eller genom att kontakta DPO:n via dpo.global@angelinipharma.com.

Om du är en registrerad användare kan du när som helst ändra dina ”integritetspreferenser” (valda utifrån ändamålen enligt avsnitt 2, bokstäverna a, b, c och d) inom det reserverade området (Reserved Area) (”Preferenscenter”).

11.  Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats olagligt har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), för mer information www.imy.se).

Klagomålet kan också göras till en annan dataskyddsmyndighet än den svenska, om nämnda dataskyddsmyndighet är i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller på den plats där det påstådda intrånget begicks.

12. Ändringar av denna policy

Den ständiga utvecklingen av vår verksamhet kan leda till förändringar i typen av behandling av dina personuppgifter som beskrivs ovan. Som ett resultat kan denna integritetspolicy bli föremål för ändringar och tillägg över tid, vilket också kan vara nödvändigt i förhållande till ny lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Vid väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig om detta.

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?