COOKIEPOLICY

 1. Home
 2. You are here: COOKIEPOLICY

www.harmoniamentis.se

 Senast uppdaterad 19 maj 2022.

Följande meddelande om användningen av cookies på webbplatsen www.harmoniamentis.se (nedan kallad ”webbplatsen”) riktar sig till användare/besökare (”du”) i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter och elektronisk kommunikation.

Webbplatsen drivs av Angelini Pharma Nordics AB, ett företag som ingår i Angelini Pharma Group, med säte på adressen Birger Jarlsgatan 6D, 114 34, Stockholm, Sverige (nedan kallat ”företaget” eller ”personuppgiftsbiträdet”) på uppdrag av Angelini Pharma S.p.A., med säte på adressen Viale Amelia 70, 00181 – Rom (Rom), Italien (nedan kallat ”Angelini” eller ”personuppgiftsansvarig”). Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud (”DPO”), som kan kontaktas direkt på dpo.global@angelinipharma.com.

Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i den särskilda integritetspolicyn på webbplatsen.

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som de webbplatser som användaren besöker skickar till och lagrar på användarens dator eller mobila enhet innan de skickas tillbaka till samma webbplatser vid nästa besök. Tack vare dessa cookies kan webbplatsen komma ihåg användarens åtgärder och inställningar (t.ex. inloggningsuppgifter, valt språk, teckenstorlek, andra inställningar osv.) så att de inte behöver anges på nytt när användaren besöker webbplatsen igen eller surfar mellan olika sidor på webbplatsen. Cookies används därför till IT-autentisering, övervakning av sessioner och lagring av information om användarnas aktiviteter på en webbplats. De kan också innehålla en unik identifieringskod som håller reda på hur användaren surfar runt på webbplatsen – information som sedan används i statistiska eller reklamrelaterade sammanhang. När användaren surfar på en webbplats kan även cookies från andra webbservrar och webbplatser än den som besöks läggas in på användarens dator eller mobila enhet (så kallade ”tredjepartscookies”). Vissa funktioner kan inte tillhandahållas utan användning av cookies, som i vissa fall är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera.

Det finns olika typer av cookies med skilda egenskaper och funktioner, och de ligger kvar på användarens dator eller mobila enhet under olika långa tidsperioder: sessionscookies som raderas automatiskt när webbläsaren stängs och permanenta cookies som ligger kvar på användarens enhet under en förutbestämd tidsperiod.

Enligt gällande lagstiftning kräver användningen av cookies inte alltid ett uttryckligt samtycke från användaren. Mer specifikt kräver tekniska cookies inget samtycke, det vill säga cookies som endast används för att skicka ett meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller i den utsträckning som är absolut nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst som användaren specifikt har begärt att få tillgång till. Med andra ord: cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera eller som är nödvändiga för att företaget ska kunna tillhandahålla de funktioner som användaren begär att få tillgång till.

Däremot krävs ett förhandsgodkännande från användaren för profileringscookies, det vill säga cookies som syftar till att skapa användarprofiler och som används för att skicka reklammeddelanden i enlighet med de preferenser som användaren ger uttryck för när denne surfar på Internet.

2. Cookies som används på webbplatsen.

Företaget använder cookies för att säkerställa att den här webbplatsen fungerar korrekt, tillhandahålla de tjänster som webbplatsen erbjuder samt för att kunna förstå och förbättra användarens surfupplevelse.

Mer specifikt använder webbplatsen:

– tekniska cookies, det vill säga navigerings- eller sessionscookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera eller för att du ska kunna använda det innehåll och de tjänster som du har begärt att få tillgång till (villkor för berättigande: fullgörande av ett avtal eller handlingar som föregår ingående av avtal, det vill säga surfning på webbplatsen och användning av dess innehåll och tjänster);

– analyscookies som gör det möjligt för oss att förstå hur du och andra användare använder webbplatsen (villkor för berättigande: ditt förhandsgodkännande, vilket är valfritt).

Tredjepartscookies, det vill säga cookies från andra webbplatser och webbservrar än Angelinis, används också av tredjeparterna för deras specifika syften.

Följande cookies används på webbplatsen.

 

Cookienamn

Syfte

Cookietyp

Livslängd

Källa och ursprung till cookies

Parter som har tillgång till den information som lagras i cookies

.ASPXAUTH

Used for .NET authentication for access to the administrative area.

Teknisk cookie

1 month

www.harmoniamentis.se

Angelini

_akBy

Used to manage the iSF kCache

Teknisk cookie

29 days

www.harmoniamentis.se

Angelini

_pk_ses.{id}

Shows an active session of the visitor. If the cookie isn’t present, the session has finished over 30 minutes ago and it was counted in a pk_id cookie.

Analyscookie

30 minutes

piwik.alecsandria.com

Angelini, Alecsandria

_pk_id.{id}

Used to recognize visitors and hold their various properties.

Analyscookie

392 days

piwik.alecsandria.com

Angelini, Alecsandria

ppms_privacy_<website_id>

 

Analyscookie

piwik.alecsandria.com

Angelini, Alecsandria

stg_debug

 

Analyscookie

30 minutes

piwik.alecsandria.com

Angelini, Alecsandria

stg_last_interaction

 

Analyscookie

364 days

angelini.containers.piwik.pro

Angelini, Alecsandria

stg_traffic_source_priority                 

 

Analyscookie

30 minutes

angelini.containers.piwik.pro

 

stg_externalReferrer

Stores an URL of a website that referred a visitor to the website.

Analyscookie

Session

piwik.alecsandria.com                 

 

stg_returning_visitor 

 

Analyscookie

364 days

angelini.containers.piwik.pro                 

 

 

Den semantiska kodningen av dessa cookies (”Cookienamn”) följer den standard som etablerats av cookieleverantörerna (”Källa och ursprung till cookies”). Cookiekategorierna redovisas i kolumnen ”Cookietyp”.

3. Kategorier av mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas eller överföras för att kunna fullgöra de syften som redovisats ovan (se tabellen i paragraf 2):

 • till personer som har tillstånd från den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter (anställda eller samarbetspartners till den personuppgiftsansvarige);
 • till personuppgiftsbiträden som utsetts av den personuppgiftsansvarige (leverantörer av dator-, teknik- och telematiktjänster);
 • till andra fristående personuppgiftsansvariga (se tabellen i paragraf 2).

Dina personuppgifter kan i enlighet med gällande lagstiftning också överföras till skattemyndigheter, polis och rättsliga och administrativa myndigheter för utredning och lagföring av brott, i förebyggande syften och i skydd mot hot mot allmän ordning och säkerhet, så att den personuppgiftsansvarige kan fastställa, utöva eller försvara sina rättmätiga juridiska anspråk, liksom av andra skäl som rör skydd av andras fri- och rättigheter.

4. Så här aktiverar eller inaktiverar du cookies.

Webbläsare

Du kan tillåta, blockera eller radera cookies (helt eller delvis) med hjälp av de specifika funktionerna i webbläsaren. Men om tekniska cookies inaktiveras kan det hända att webbplatsen blir oanvändbar eller att vissa tjänster eller funktioner på webbplatsen blir otillgängliga eller inte fungerar korrekt och/eller att du kan tvingas ändra eller manuellt ange viss information eller vissa preferenser varje gång du besöker webbplatsen (installationen av tekniska cookies är ett nödvändigt krav för att webbplatsen ska fungera korrekt).

Mer information om hur du ställer in inställningar för användning av cookies i din webbläsare finns i de relevanta instruktionerna.

Nedan finns länkar till instruktioner om cookieanvändningen i några av de mest populära webbläsarna:

Cookieinställningar

Du kan välja vilka kategorier av cookies som du vill godkänna genom att välja dem i våra cookieinställningar.

Härmed informerar vi dig om följande:

– Tekniska cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera eller för att du ska kunna få tillgång till det innehåll och de tjänster som du begär. Det är inte möjligt att inaktivera denna typ av cookie eftersom detta skulle äventyra webbplatsens funktionalitet eller användningen av dess innehåll och tjänster. Om du inte vill installera denna kategori av cookies på din enhet är ditt enda alternativ att avstå från att besöka webbplatsen (installationen av tekniska cookies är ett nödvändigt krav för att webbplatsen ska kunna fungera korrekt).

– Webbplatsens funktion påverkas inte av att du avböjer analyscookies (inklusive tredjepartscookies). Samtycke är helt frivilligt.

Utöver detta förfarande kan du välja att blockera eller radera cookies (helt eller delvis) genom webbläsarens egna funktioner (se ovan).

De val som du gör i samband med webbplatsens cookies kommer i sin tur att registreras i en specifik teknisk cookie med de egenskaper som anges i den aktuella cookietabellen. Under vissa omständigheter kan det dock hända att denna cookie slutar fungera korrekt. I sådana fall rekommenderar vi att du raderar oönskade cookies och förhindrar deras användning med hjälp av webbläsarens funktioner.

Dina cookieinställningar kommer att återställas om du använder olika enheter eller webbläsare för att komma åt webbplatsen eller om du raderar cookies från din enhet.

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå, enligt Europeiska kommissionens särskilda beslut (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet på de adresser som anges ovan för att begära en fullständig och uppdaterad förteckning över överföringar till länder utanför EU/EES samt ta reda på vilka särskilda garantier som utfärdats och begära ut kopior på allt detta.

6. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att:

 • få bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas, och, om så är fallet, få tillgång till uppgifterna och tillhörande information (rätt till tillgång);
 • få rättelse av dina personuppgifter, det vill säga för att erhålla korrigering, ändring eller uppdatering av felaktiga eller föråldrade uppgifter samt för att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande (rätt till rättelse);
 • begära att dina personuppgifter raderas (rätt att bli bortglömd);
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga att den personuppgiftsansvarige lagrar sådana uppgifter utan att kunna använda dem (rätt till begränsning av behandling);
 • erhålla dina personuppgifter från personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, samt att de, om det är tekniskt möjligt, överförs direkt till en tredje part som du har angett (rätt till dataportabilitet);
 • återkalla ditt samtycke när som helst, om det tidigare har lämnats för behandling av dina personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten av tidigare behandlingar baserat på samtycke innan detta återkallas (återkallande av samtycke).

För att utöva dessa rättigheter kan du när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skriva till Angelini Pharma S.p.A. med säte på adressen Viale Amelia n. 70, 00181 – Rom (Rom), Italien, eller genom att skriva till dataskyddsombudet på dpo.global@angelinipharma.com.

7. Klagomål

Om du anser att vår användning av cookies och liknande teknik har skett på ett otillbörligt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. I Sverige vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se www.imy.se för mer information.

Klagomålet kan också göras till en annan dataskyddsmyndighet än den svenska, om nämnda dataskyddsmyndighet finns i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller på den plats där det påstådda intrånget begicks.

8. Ytterligare information

Mer information och detaljer om de olika typerna av cookies, hur de fungerar och vilka egenskaper de har finns på den kostnadsfria och från Angelini fristående webbplatsen www.AllAboutCookies.org.

Mer information om hur Angelini behandlar personuppgifter som registreras via webbplatsen finns i integritetspolicyn.

9. Ändringar av denna policy

Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt, vilket kan leda till förändringar gällande det ovanstående. Som ett resultat kan denna cookiepolicy bli föremål för ändringar och tillägg över tid, vilket också kan vara nödvändigt i förhållande till ny lagstiftning om skydd av personuppgifter eller elektronisk kommunikation.

Den uppdaterade versionen av denna cookiepolicy kommer att publiceras på den här sidan, med uppgift om det datum då det senast uppdaterades. När du använder webbplatsen kan du därför använda denna sida som referens.

Vid väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig om detta.

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?