ANVÄNDARVILLKOR

  1. Home
  2. You are here: ANVÄNDARVILLKOR

Webbplatsen www.harmoniamentis.se (”webbplatsen”) drivs av Angelini Pharma Nordics AB med säte på adressen Birger Jarlsgatan 6D, 114 34, Stockholm, Sverige, momsregistreringsnummer SE559326025901, med aktiekapitalet 1 000 000 SEK (”företaget”), på uppdrag av: Angelini Pharma S.p.A. – ett enmansbolag som lyder under Angelini Holding S.p.A. Säte: Viale Amelia, 70 – 00181 Rom, momsregistreringsnummer 01258691003, nummer 03907010585 i Roms företagsregister, aktiekapital 165 000 000,00 euro.

1. Åtkomst till och användning av webbplatsen omfattas av följande villkor och bestämmelser. Åtkomst till och användning av denna webbplats förutsätter därför att du villkorslöst accepterar dessa villkor och att alla andra avtal mellan besökaren och företaget härmed förklaras ogiltiga.

2. Webbplatsen innehåller även information om de terapeutiska områden inom vilka företaget och de andra företagen i Angelini-koncernen bedriver verksamhet i form av forskning och produkttillverkning. Denna information innehåller inte hälsorelaterade rekommendationer. Inget på webbplatserna ska anses fungera som ersättning för medicinsk rådgivning, läkarbesök eller rekommendationer från vårdgivare. Besökarna rekommenderas uppsöka läkare när de behöver få en diagnos och information om lämpliga behandlingar.

3. Informationen och innehållet på denna webbplats utgör inte något erbjudande eller uppmaning till att köpa något, leverera något, byta något eller någon annan typ av transaktion.

4. Även om företaget strävar efter att publicera korrekt och aktuell information på webbplatsen lämnar företaget inga garantier för innehållet på själva webbplatsen, vars rimlighet måste bedömas av besökaren själv. Företaget tar därför inget som helst ansvar för användningen av webbplatsen och dess innehåll. I synnerhet ska företaget inte vara ansvarigt för bristande precision, uppdatering, fullständighet, lämplighet eller aktualitet i den information som finns på webbplatsen eller för eventuella skador eller virus som kan påverka besökarens datorutrustning eller annan egendom till följd av att besökaren får åtkomst till, använder eller surfar på webbplatsen eller laddar ned material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst pausa eller stänga av webbplatsens funktioner utan att det medför något skadeståndsansvar, oavsett om detta beror på åtgärder eller underlåtenhet från företagets eller tredje parts sida.

5. Informationen på webbplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar, korrigeringar och förbättringar i denna information och i de produkter och program som beskrivs i den.

6. Webbplatsen kan också innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part som kan vara av intresse för besökaren. Genom att klicka på länkar till sådana webbplatser lämnar du webbplatsen frivilligt och utan tvång.

7. Företaget tar inget som helst ansvar för innehållet på andra webbplatser som besökaren kan få tillgång till via denna webbplats. Genom att besöka en extern webbplats bekräftar besökaren att han/hon är medveten om och accepterar att den externa webbplatsen är fristående från företaget och att företaget inte har någon som helst kontroll över innehållet på en sådan webbplats. En länk till en extern webbplats innebär inte att företaget godkänner eller tar ansvar för innehållet eller användningen av någon sådan webbplats.

8. Nedladdning, visning och utskrift av information och innehåll från webbplatsen är endast tillåten för personligt bruk. All användning av innehållet på denna webbplats för andra eller kommersiella ändamål är strängt förbjuden utan företagets skriftliga medgivande.

9. Om inget annat anges ska allt material på webbplatsen anses vara upphovsrättsligt skyddat och får endast användas i enlighet med dessa villkor eller i enlighet med vad som anges i webbplatsens texter, förutom i de fall där företaget gett sitt skriftliga medgivande till användningen. Företaget ska inte hållas ansvarigt för besökare/användare som eventuellt gör intrång i tredje parts rättigheter till följd av otillåten användning av materialet på webbplatsen.

10. Det är förbjudet att dela upp denna webbplats i delar eller avsnitt och/eller att införliva dem i andra webbplatser från tredje part.

11. Besökaren/användaren av webbplatsen förvärvar ingen rätt till ekonomiskt utnyttjande av materialet på webbplatsen, vare sig varumärken, patent, teknik, produkter, processer eller andra immateriella rättigheter som tillhör företaget eller tredje part och som nämns på webbplatsen.

12. Samtliga eller vissa av webbplatsens funktioner kan användas av besökare/användare först efter att de har fyllt i de särskilda formulären, bekräftat att de har läst dessa användarvillkor och gett sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas på det sätt och för de ändamål som anges i integritetspolicyn.

13. All kommunikation, information, data eller material som överförs till webbplatsen av besökare/användare genom användning av webbplatsens verktyg och funktioner kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke skyddad information, om inget annat anges. Företaget får fritt förfoga över allt material som överförs eller skickas till webbplatsen och använda det i största möjliga utsträckning, vilket inkluderar reproduktioner, överföringar, publiceringar och utskick. Företaget äger också rätt att fritt använda förslag, koncept, know-how eller metoder som beskrivs i kommunikation som mottagits från webbplatsen för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som bygger på sådan information.

14. Besökarna får inte skicka meddelanden som innehåller förtal, förolämpningar, stötande material eller som på annat sätt strider mot tillämplig lag. Även om företaget regelbundet kontrollerar och granskar materialet på webbplatsen tar företaget inget som helst ansvar för det. Företaget kommer att samarbeta med myndigheterna genom att omedelbart vidta åtgärder för att identifiera personer som begår kriminella handlingar genom att skicka material till webbplatsen. Vi censurerar alla meddelanden som innehåller förtal, förolämpningar och ärekränkningar samt vulgärt språkbruk, elakheter, stötande material och/eller som på annat sätt strider mot vanligt hyfs.

15. Besökarnas/användarnas kommentarer och eventuella andra interaktioner med webbplatsen kommer att övervakas i syfte att korrekt identifiera, bedöma, förstå och förebygga negativa effekter eller andra problem i samband med användningen av de sjukvårdsprodukter som marknadsförs av företaget, och för vilka företaget ansvarar för regelefterlevnad inom området farmakovigilans/läkemedelsövervakning.

16. Om företaget upptäcker att en användare bryter mot användarvillkoren för webbplatsen förbehåller sig företaget rätten att vidta korrigerande åtgärder utan föregående meddelande, inklusive att stänga av besökarens/användarens tillgång till webbplatsen och dess tjänster samt att ta bort allt material som besökaren/användaren har publicerat på webbplatsen, utan att ta något övrigt ansvar i detta avseende.

17. Besökaren/användaren förbinder sig att hålla företaget skadeslöst från alla rättsliga anspråk, skadestånd, juridiskt ansvar, rättsliga förfaranden och andra negativa följder av besökarens/användarens otillbörliga användning av diskussionstjänsterna.

18. Företaget förbehåller sig rätten att revidera dessa villkor genom att uppdatera dem med jämna mellanrum. Eftersom dessa ändringar är bindande för besökare på webbplatsen uppmanas besökarna att regelbundet besöka denna sida för att få kännedom om sådana uppdateringar.

19. Dessa villkor regleras av svensk lag.

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?