Epilepsi

Risk och utfall hos patienter med epilepsi och diabetes

Det är motiverat med större insatser för att förebygga diabetes och dess negativa följder

  1. Home
  2. Vetenskapligt innehåll
  3. You are here: Risk och utfall hos patienter med epilepsi och diabetes

Pubblished: 2023-01-10

4 minutes

Artikel

Diabetes är en av de vanligaste metabola, endokrina sjukdomarna. Mikro- respektive makrovaskulära komplikationer är de främsta orsakerna till död och funktionsnedsättning hos personer med diabetes. Diabetes är också en av de avgörande faktorerna för perioperativa komplikationer och dödlighet vid såväl hjärtoperationer som andra operationer. Tidigare studier har visat att patienter med diabetes har en högre benägenhet att utveckla epilepsi. Men risken för epilepsipatienter att utveckla diabetes är inte helt klarlagd på grund av begränsningar i tidigare studier, exempelvis olämplig studiedesign, små patientgrupper och otillräcklig justering för störande faktorer. Dessutom har epilepsins inflytande på diabetessjukdomens följder inte validerats.

En stor analys på patienter med nydiagnostiserad epilepsi

I denna epilepsikohortanalys identifierade författarna 2 854 patienter med nydiagnostiserad epilepsi under åren 2000–2008 i forskningsdata från National Health Insurance i Taiwan. Genom att matcha benägenhetspoäng (propensity score) för sociodemografiska faktorer och medicinska tillstånd, valdes 22 832 människor utan epilepsi ut till en icke-exponerad jämförelsekohort. Diabetiska händelser, från första januari 2000 till sista december 2013, fastställdes utifrån medicinska kriterier. Justerade hazardkvoter (HR:s) och 95-procentiga konfidensintervall (CI) för diabetes förknippad med epilepsi beräknades med hjälp av multipla, proportionella Cox-hazardmodeller.

Risker för och utfall av diabetes hos patienter med epilepsi

Vid analysen av diabetesintagningen till studien identifierades 92 438 sjukhusinlagda patienter med diabetes, av vilka 930 hade en epilepsianamnes. Kohorten med epilepsi hade en högre incidens av diabetes än den epilepsifria kohorten (10,3 jämfört med 8,19 per 1 000 personår, P < 0,0001) och motsvarande HR för diabetes förknippad med epilepsi var 1,31 (95 % CI 1,14–1,50) under uppföljningsperioden.

I subgruppsanalysen var sambandet mellan epilepsi och diabetesrisken signifikant hos kvinnor (HR 1,23), män (HR 1,38) och dem mellan 30–39 år (HR 1,66), 50–59 år (HR 1,45), och 70–79 år (HR 1,45).

Bland de 92 438 deltagarkandidaterna fanns det i gruppen med epilepsi en signifikant högre andel personer av manligt kön, äldre, låginkomsttagare, vistelse vid vårdinrättning, psykiska störningar, stroke, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ischemisk hjärtsjukdom, traumatisk hjärnskada, levercirros, astma, kronisk hjärtinsufficiens och förmaksflimmer jämfört med gruppen utan epilepsi.

Tidigare epilepsi var förknippad med negativa följder av diabetes, som pneumoni (OR 1,68), urinvägsinfektion (OR 1,83) och blodförgiftning (OR 1,34).

Slutsats

Epilepsi var förknippad med högre risk för diabetes och därmed förknippade negativa händelser.

Klargörande av sambandet mellan diabetes och epilepsi

Detta är den första populationsbaserade studie som visar associerad risk för och utfall av diabetes hos patienter med epilepsi. Man har tidigare visat att patienter med epilepsi har en mortalitet som är 1,4–9,7 gånger större än mortaliteten i den allmänna befolkningen. Bland möjliga orsaker till den högre mortaliteten ingår epilepsins underliggande neurologiska orsaker (stroke och cancer), plötslig oväntad död i epilepsi, status epilepticus, konsekvens av anfall (olycka, drunkning och inhalationspneumoni), och självmord. Diabetesens iatrogena effekt hos patienter med epilepsi kan vara mer uttalad än den från andra sjukdomar, eftersom bristande glykemisk kontroll och hyperglykemi båda är förknippade med anfallens svårighetsgrad i studier på både människa och djur. Fynden i föreliggande studie indikerar att epilepsi och diabetes har växelverkande effekter och att bristande kontroll över de två sjukdomarna kan resultera i en ond cirkel och sämre utfall.

Lärdomar för klinisk vardag

Denna analys visade att epilepsi var förknippat med en högre risk för diabetes och negativa diabetesrelaterade utfall. Därför behövs förebyggande arbete och medvetenhet om möjliga diabetesorsakade negativa händelser för denna utsatta population. Eftersom det finns en länk mellan epilepsi och diabetes, och okontrollerad diabetes förvärrar epilepsi, är det viktigt med diabetesförebyggande arbete bland patienter med epilepsi. Förebyggande strategier som undervisning, hälsosammare livsstil, bättre tillgång till medicinsk omvårdnad och kontroll över samsjuklighet är befogade.

Referenser

  1. Li CC, Chang CC, Cherng YG m.fl. Risk and outcomes of diabetes in patients with epilepsy. Sci Rep. 2021;11(1):18888.

SW14542P November 2022

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?